Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Queens Juwelen

Ondernemingsgegevens  

Kevin De baets  

Queens Juwelen 

Markt 64, 9900 Eeklo  

info@queensjuwelen 

+32 472 60 70 26 

BE0884430459 

Artikel 1: Algemene bepalingen  

De e-commerce website van Queens Juwelen, een BV met maatschappelijke zetel te  Markt 64, 9900 Eeklo, BTW BE0884430459, RPR Gent, biedt haar klanten de mogelijkheid om de  producten uit haar webwinkel online aan te kopen.  

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die  geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een  bestelling via de webwinkel van Queens juwelen moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk  aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van  alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens  wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Queens Juwelen aanvaard zijn.  

Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De aanbiedingen en de prijzen zijn enkel geldig op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Zij kunnen ten allen tijde worden gewijzigd, zonder  voorafgaande kennisgeving. 

Gezien het grote aantal gegevens op de site, is het mogelijk dat bepaalde gegevens onjuist zijn en  indien de aangegeven prijs duidelijk verkeerd is, kunt u niet eisen dat de koop gesloten wordt tegen  deze verkeerde prijs. 

Voor alle bestellingen worden de leveringskosten gefactureerd overeenkomstig met de informatie  vermeld op de site bij de bestelling. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De  bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de  prijs. 

Artikel 3: Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke  zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig  is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod  binden Queens Juwelen niet. Queens Juwelen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden  informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Queens Juwelen is in geen geval  aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.  

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of  ingetrokken door Queens Juwelen. Queens Juwelen kan niet aansprakelijk gesteld worden  voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur  heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  

Artikel 4: Online aankopen 

Elke bestelling die op de site wordt geplaatst volgt verschillende stappen: elke stap wordt  achtereenvolgens afgewerkt door de “klik” van een bevestigingsicoon. 

Het bestelproces volgt een logische en transparante weg die u kunt zien dankzij een hiervoor voorziene lay-out en grafische vormgeving. 

Wanneer u op een icoon klikt waarvan de aanduiding een verbintenis meebrengt die iedere gebruiker kan begrijpen, bent u door uw klik verbonden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de iconen met de naam “validatie”, “betaling” of vergelijkbare benamingen. 

Het bestelproces geeft de mogelijkheid fouten te verbeteren.

Het bestelproces geeft de mogelijkheid gemakkelijk te begrijpen welke betaalmiddelen worden  geaccepteerd, welke leveringswijzen worden voorgesteld en wat de kosten ervan zijn. 

Door op de knop betalen te klikken plaatst u een vaste bestelling van de artikelen die zich in uw  winkelwagen bevinden.  

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

  • via kredietkaart 
  • via bankkaart 
  • via KBC Knop 
  • … 

Queens Juwelen is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de  Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en/of andere landen. De landen waar  de levering mogelijk is worden aangeboden wanneer u een leveringsadres ingeeft bij het afronden van  u bestelling. 

De levering gebeurt door tussenkomst van een door ons gekozen transportbedrijf op de leveringsplaats die u ons heeft aangegeven. 

De levering in elk geval binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling zal worden geleverd,  behoudens bijzondere andersluidende vermelding op de website of overeenkomst met de cliënt of in  geval van overmacht.  

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming  bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Queens Juwelen.  

Alle klachten met betrekking tot een gebrek van de geleverde goederen, een onjuistheid in de  hoeveelheden of een verkeerde referentie ten opzichte van de op de site bevestigde bestelling,  moeten na ontvangst van de goederen binnen een termijn van 2 werkdagen worden gemeld aan onze  klantendienst. Deze clausule heeft geen invloed op het herroepingsrecht en de wettelijke garanties die  u, indien van toepassing, in overeenstemming met deze voorwaarden geniet.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen  derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter  al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft  gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Queens Juwelen was geboden.  

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de  exclusieve eigendom van Queens Juwelen.  

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Queens Juwelen te wijzen,  bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun  hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Queens Juwelen.  

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de  overeenkomst te herroepen, vanaf de dag waarop u, of een door u aangeduide derde die niet de  transporteur is, de bestelling fysiek in ontvangst neemt. De herroepingstermijn verstrijkt na deze 14  kalenderdagen.  

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Queens Juwelen (info@QueensJuwelen.be, Markt 64 te 9900 Eeklo) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. e-mail,  geschreven via post en/of contactformulier) op de hoogte stellen van zijn beslissing de  overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde  modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.  

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klantzijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag  waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Queens Juwelen heeft meegedeeld,  terugzenden of overhandigen aan Queens Juwelen, Markt 64 te 9900 Eeklo. De Klant is op tijd als  hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.  

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met  alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een  of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Queens Juwelen zich het recht voor om de  Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de  goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig  is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de  consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.  Teruggestuurde artikelen mogen bekeken worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel  een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in  rekening worden gebracht.  

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Queens Juwelen alle tot op dat moment van de  Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen  binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Queens Juwelen op de hoogte is gesteld van de beslissing  van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Queens Juwelen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft  aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.  

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering  alsook de door Queens Juwelen aangeboden goedkoopste standaard levering worden niet  terugbetaald.  

De verzendkosten zijn voor onze rekening als zich bij de verwerking en de levering van uw bestelling  een probleem heeft voorgedaan dat aan ons toe te schrijven is. Is dit het geval dan moet u dit te  kennisgeven binnen de termijn van 2 werkdagen gerekend vanaf het moment van de door u of een  door u aangeduide derde die de levering in ontvangst neemt.  

Queens Juwelen betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de  oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in  ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  

Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij  verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie  geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze  rechten onverminderd. 

Omeenberoepte doenopde garantie,moetde Klanteenaankoopbewijskunnenvoorleggen.Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant  contact op te nemen met de Queens Juwelen klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te  bezorgen aan Queens Juwelen.  

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Queens Juwelen zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval  dient elk gebrek binnen een termijn van 2 werkdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden  gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten  gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor  het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of  wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect  gebruik.  

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop,  desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door  de Klant.  

Artikel 9: Klantendienst  

De klantendienst van Queens Juwelen is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472607026, via e-mail  op info@QueensJuwelen.be, via het online contactformulier of per post op het volgende  adres Markt 64, 9900 Eeklo. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Queens Juwelen beschikt, is de Klant  ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en  zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien  is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van  10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  

Onverminderd het voorgaande behoudt Queens Juwelen zich het recht voor de niet  (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.  

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking Queens Juwelen, Volgens de  algemene verordening gegevensbescherming deze vind je terug in ons Privacy- en cookiebeleid.  

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:  de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van  nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingsdoeleinden. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits  bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende  aanvraag aan Queens Juwelen (info@QueensJuwelen.be), gratis de schriftelijke mededeling bekomen  van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet  volledig of niet pertinent zouden zijn.  

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het  gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Queens  Juwelen,  

(info@QueensJuwelen.be).  

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of  verkopen aan derden. In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen  persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: met name  transportbedrijven, banken, bedrijven die hun goederen via onze site aanbieden dit met name enkel de  gegevens die nodig zijn voor het verwerken van orders en opdrachten.  

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van  zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Queens Juwelen heeft dus geen toegang tot  uw paswoord.  

Queens Juwelen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke  pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via de klantendienst  van Queens Juwelen.  

Artikel 12: Gebruik van cookies  

Wanneer u de diensten van Queens Juwelen gebruikt, kan Queens Juwelen of een service provider,  cookies  

(gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische 

beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Queens Juwelen gebruikt  deze cookies, om u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze  website te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te  bevorderen en te verzekeren op onze website.  

De Queens Juwelen-website kan gebruik maken van verschillende soorten cookies:  

  • Onmisbare cookies: Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en alle onderdelen. Enkele voorbeelden: navigatie op de website,  invulformulieren, inhoud van winkelkarretje bijhouden… Deze cookies zorgen ook voor een  veilige identiteitscontrole: wanneer u aanmeldt zal deze cookie ervoor zorgen dat uw  identiteit wordt gecontroleerd voordat de website u toegang geeft tot uw persoonlijke  informatie.  
  • Functionele cookies: De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde  surfervaring krijgt. Enkele voorbeelden: taalkeuze, presentatievoorkeuren…  
  • Performantiecookies: Queens Juwelen kan performantiecookies  

gebruiken om 

informatie te verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met als doel de  inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken. Enkele  voorbeelden: bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten…  

  • Advertentiecookies: De website van Queens Juwelen werkt met  

advertentiecookies. 

Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw surfgedrag en worden uw demografische en  profielgegevens anoniem verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders op de website  kunnen ook advertentiecookies installeren. De informatie die we aan de hand van die  advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt om de efficiëntie van de publiciteit te meten  en om de advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke interesses. Via uw  browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de  reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.  

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een  waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw  harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen  verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op  geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen  aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Queens Juwelen om één van de in deze Voorwaarden  opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien  worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen  wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Queens Juwelen. Ingeval van  tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  

Artikel 15: Bewijs 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal  privaatrecht inzake toepasselijk recht.  

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De  Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).  

Queens Juwelen heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit  reglement is beschikbaar op www.unizo.be/ecommercelabel waar u ook terecht kan om klachten  of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO. 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. Aan Queens Juwelen, Markt 64 te 9900 Eeklo, info@QueensJuwelen.be 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van  de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*): 

Naam/Namen consument(en) : 

Adres consument(en) : 

Handtekening van consument(en)  

Datum : 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

SCROLL UP