Privacy beleid

WE FOLLOW OUR POLICIES
GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door Queens Juwelen, gevestigd te Markt 64 te Eeklo. Deze  website is vrij  toegankelijk. U neemt kennis van deze gebruiksvoorwaarden en gaat ermee akkoord.  Indien u er  niet akkoord mee gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website.  

Queens Juwelen mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten)   veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Queens Juwelen is niet   aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.  

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de deze website. Queens Juwelen behoudt zich  het  recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde   diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Queens  Juwelen de toegang tot de website monitoren.  

Queens Juwelen stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve   doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een   inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de   breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere   rechten van Queens Juwelen of derden, verbindt u zich ertoe Queens Juwelen of derden te vergoeden  en te  vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Queens Juwelen of derden als gevolg van  een  inbreuk hierop.  

U verbindt zich er o.m. toe om:  

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken; geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd,  vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt; 
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor  transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige  wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk,  obsceen of bedreigend karakter); 
 • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van  een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt  tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom; 
 • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele  of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Queens Juwelen. Queens Juwelen tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is  voor  een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Queens Juwelen kan in geen enkel  geval  aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of  onnauwkeurigheden die  zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.  Op eenvoudig verzoek van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend   geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.  

Queens Juwelen kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de  website  of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.  Verbinding  naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen  enkel  standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.  

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button)   bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of   door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat Queens Juwelen verbonden is aan deze  andere  websites of de eigenaren ervan. Queens Juwelen is dan ook niet verantwoordelijk voor de  naleving van  de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden  kan Queens Juwelen  niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen  risico.  

Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt,   verklaart u eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op   afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn   of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent vanaf het moment van verzenden aan Queens  

Juwelen: 

 • Het onvoorwaardelijke gebruiksrecht; 
 • het recht op reproductie op de website en via andere kanalen; 
 • het recht tot bewerking en vertaling; 
 • het recht op mededeling aan het publiek. 

De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk  anders overeengekomen. Queens Juwelen is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om  de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te   gebruiken voor marketingdoeleinden. Tevens vrijwaart u Queens Juwelen voor alle mogelijke  vormen   

van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere   bestanden.  

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de   rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van   eventuele geschillen.  

Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met de Chill   Inside via post:Markt 64, 9900 EEKLO; e-mail: info@queensjuwelen of telefonisch: +32 472607026.  

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op de website door   Queens Juwelen worden verzameld, hoe Queens Juwelen deze gegevens gebruikt en hoe de gegevens  worden  beveiligd. Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, stemt  u  uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw   persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden. Queens  Juwelen kan in de toekomst besluiten de privacyverklaring te wijzigen indien bijvoorbeeld, voor  zover  wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens worden verwerkt die niet genoemd zijn in  deze  privacyverklaring.  

Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Queens Juwelen of haar  producten  en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden  van u geen  persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt  

ontvangen, wilt  deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist  (zoals o.m.  ontvangst van nieuwsbrief) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens  (zoals uw  voornaam, familienaam, login, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer,  postcode,  postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer en afbeelding) mee te delen.  Telkens als u  persoonsgegevens verstrekt, zal Queens Juwelen ze behandelen in overeenstemming  met het hier  geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van   persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan Queens Juwelen meedeelt u toebehoren,  of  althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Queens Juwelen mee te delen. Queens  Juwelen  kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief,  wanneer u  gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun  toestemming.  

Queens Juwelen verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of   diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te   informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop Queens  Juwelen  evenementen plaatsvinden; wedstrijden, etc.), voor het personaliseren van het eigen  aanbod aan  producten en diensten en voor direct marketing doeleinden. Queens Juwelen stuurt u  enkel de info  waarvoor u zich inschrijft op de website zoals de nieuwsbrief. Het gebruik van uw   persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete   toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren. Queens Juwelen zal de door u   

verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze   privacyverklaring. Als Queens Juwelen uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te   verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u   daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.  Queens Juwelen beschermt uw gegevens met behulp van technische en administratieve   veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking 

en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van   gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u   toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met Queens  Juwelen. Chill Inside bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert   persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven   doeleinden.  

Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de   doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te   wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet van 8   december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de   verwerking van persoonsgegevens worden behandeld.  

Queens Juwelen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard,  zoals  browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de   website langs waar u naar de Queens Juwelen-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. 

COOKIES

Wanneer u de diensten van Queens Juwelen gebruikt, kan Queens Juwelen of een service provider,  cookies  (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons  (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Queens  Juwelen  gebruikt deze cookies, om u te identificeren als gebruiker, om u een betere  gebruikerservaring op  onze website te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om  vertrouwen en veiligheid  te bevorderen en te verzekeren op onze website.  De Queens Juwelen-website kan gebruik maken van verschillende soorten cookies:  

 • Onmisbare cookies: Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de  website en alle onderdelen. Enkele voorbeelden: navigatie op de website, invulformulieren,  inhoud van winkelkarretje bijhouden… Deze cookies zorgen ook voor een veilige  identiteitscontrole: wanneer u aanmeldt zal deze cookie ervoor zorgen dat uw identiteit  wordt gecontroleerd voordat de website u toegang geeft tot uw persoonlijke informatie. 
 • Functionele cookies: De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de  website vergemakkelijken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring  krijgt. Enkele voorbeelden: taalkeuze, presentatievoorkeuren… 
 • Performantiecookies: Queens Juwelen kan performantiecookies gebruiken om informatie te  verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met als doel de inhoud van  de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken. Enkele voorbeelden:  bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten… 
 • Advertentiecookies: De website van Queens Juwelen werkt met advertentiecookies. Tijdens  uw bezoek aan de website wordt uw surfgedrag en worden uw demografische en  profielgegevens anoniem verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders op de website  kunnen ook advertentiecookies installeren. De informatie die we aan de hand van die  advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt om de efficiëntie van de publiciteit te  meten en om de advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke interesses. 

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment  de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. 

GOOGLE ANALYTICS-ADVERTENTIEFUNCTIES

De website heeft de Google Analytics-advertentiefuncties ingeschakeld voor het verkrijgen van   demografische- en interesserapporten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor remarketing   doeleinden. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees   het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google   Analytics. U kunt zich afmelden van de Google Analytics Advertentiefuncties via de Ads   Preferences Manager door te kiezen voor ‘afmelden’. Aanvullend kunt u zichzelf uitsluiten van   opname in onze webstatistieken door gebruik te maken van deze Browser Add-on.  

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten   over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de   effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden   verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de   informatie namens Google verwerken. Queens Juwelen heeft hier geen invloed op. Queens Juwelen 

heeft  Google alleen toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor diensten van  Google  zelf. 

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Queens Juwelen probeert alle informatie, webpagina’s en downloadbare documenten voor  iedereen  maximaal toegankelijk te maken.  

 • U kan de letters op elke webpagina groter maken in uw browser. 
 • U hebt de mogelijkheid om de navigatie over te slaan. 
 • De broodkruimelnavigatie bovenaan elke pagina toont de plaats van de pagina in de structuur van de website. 
 • Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekstbeschrijving. 
 • Linkteksten zijn betekenisvol, het klikgebied is groot genoeg. 
 • PDF-documenten zijn zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt. De tekst is leesbaar in de correcte volgorde. Brochures of magazines kunnen problemen veroorzaken, deze documenten bevatten heel wat media en zijn niet altijd geoptimaliseerd. 
 • De documenten in het afgesloten gedeelte van de site zijn niet steeds toegankelijk. De website bevat geen klassieke frames of complexe tabellen. 
 • Formulieren zijn correct toegankelijk gemaakt. 
 • Kleurcontrast is voldoende en inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden. 
 • De website is bruikbaar zonder muis. 
 • De website is mobiel toegankelijk en kan verschillen van de standaard versie. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen we u   hierbij graag helpen. Bij problemen of opmerkingen over de website: contacteer ons via e mail:  info@Queens Juwelen.be of telefonisch: +32 472607026. Wij nodigen je ook uit om ons op de  hoogte te  brengen van informatie, vragen, problemen of tips die de toegankelijkheid van deze  website   

kunnen verbeteren. 

SCROLL UP